Házirend

Felhívjuk minden kedves látogatónk figyelmét, hogy a házirend és a szubkultúra íratlan szabályainak betartása mindenkire nézve kötelezően ajánlott! Kizárást nem csupán az írott szabályok elmulasztása vonhat maga után, hanem a közösség (regisztrált látogatók) javaslatára is megtörténhet. Kérjük, tiszteljétek önmagatokat, társaitokat és a közösséget! Legyetek elfogadóak, nyitottak, megértőek! Ha bármilyen problémád akad, kérünk, hogy fordulj a szervezőkhöz! Szívesen segítünk, de ha nem tudunk a problémáról, akkor nem tudjuk orvosolni azt. Előzd meg a kellemetlen szituációkat, ha bizonytalan vagy, kérdezz bátran! Tartsd be a szabályokat, hogy nagyszerű estékben lehessen része mindenkinek!

Rendezvény látogatása

A rendezvényen kizárólag 18. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Láthatóan ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy részére a rendezvényre való belépés tilos!

A szervezők a közösség kérésére, vagy saját megítélésük alapján, a belépést bárkitől megvonhatják, illetve bárkit a rendezvény elhagyására szólíthatnak fel! 

 Regisztráció
A rendezvény látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Az online regisztráltak, az esetleges előadók és a rendező(k) által személyesen meghívott vendégek nyomtatott, papír alapú vendéglistára kerülnek. A helyszínen jegyvásárlás és beléptetés vendéglista alapján történik. Előzetes regisztráció nélkül csak olyan személy vehet részt az eseményen, akiért egy, már a vendéglistán szereplő vendég személyes felelősséget vállal, és ezzel a személlyel egy időben jelenik meg a helyszínen beléptetéskor. Rendbontás esetén a kezességet vállaló személy is kizárással sújtható.

Bármikor közbejöhet valami. Ezt a szervező(k) is tudják, ezért a regisztráció díjmentesen és következmények nélkül visszamondható, módosítható a rendezvény kezdő időpontjáig. Aki ezt elmulasztja, akár kizárással is sújtható!

A rendező(k) jogában áll indoklás nélkül megtagadni a regisztrációt bármely személytől. Korábban rendezvényről kitiltott vagy a közösség által nem javasolt személyek részére a további regisztráció nem megengedett! A tiltás feloldását a kitiltott személy a tiltást követő  egy év elteltével kérheti, a döntés akkor a közösség egybehangzó véleménye alapján megváltoztatható vagy fenntartható.

Karszalag

A megvásárolt belépőjegyet a karszalag jelképezi. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a látogató köteles mindvégig viselni, illetve magánál tartani. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, a rendezők által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült (átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb.) karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a  szervező nem pótolja vagy cseréli.

 

Tiltott tárgyak
A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében rendező fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Ez alól kivételt képezhet az előadók műsorához szükséges kellékek, eszközök, amennyiben azokat előzetesen előadó a rendezővel leegyeztette. Így különösen tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

 

Dohányzás
2012 január 1-től hatályos a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében zárt légterű helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS AZ E-CIGARETTA HASZNÁLATA!

 

Összegzés
A rendezvényre való belépésre és az azon való részvételre nem jogosult, aki ittas, vagy kábítószer hatása alatt áll, botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló módon a többi résztvevő terhére van, a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot használ, azzal visszaél, személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) nem tudja életkorát igazolni, korábban a rendezvény területéről eltávolításra került, belépésre jogosító jegyet nem váltott, házirendben tiltott eszközt, tárgyat hoz be, mások testi épségét veszélyezteti. Aki a rendezvényen való részvételre nem jogosult, vagy jogosultságát elveszítette, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.

A szervező - a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel -  kizárólag a rendezvényhelyszínen történt, szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező vendégek felé. A szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, amelyet a látogató jogellenes magatartása okozott, továbbá amelyek abból adódtak, hogy a látogatók elmulasztották a rendkívül fokozott figyelem tanúsítását a testi épségük, vagyontárgyaik megőrzése során. A látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az okozott károkért, mind a szervező, mind harmadik személyek irányába.


Képi és hangfelvételek
Az esemény jellegéből adódóan a rendezvény területén kép- és hangfelvétel rögzítésére kizárólag a szervezők, vagy a szervezők által felkért személyek jogosultak, kép- és hangfelvétel készítése minden más esetben TILOS. A műsormenetben rögzített előadás alkalmával a fellépőnek jogában áll rögzíteni saját előadását, de kizárólag privát felhasználásra, saját eszközével, a közönséget nem vagy nem felismerhető módon rögzítve. Aki a szabályt megszegi, a rendezvényt 
köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza. Amennyiben a rendezvényről képi- vagy hangfelvétel készül, a felvételeken szereplő látogatóink azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek - amennyiben nem felismerhetőek a felvételen -, sem a rendezővel, sem a felvétel készítőivel szemben. Egyéni, kizárólag privát felhasználásra, kép- és hangfelvétel rögzítés saját eszközzel, a közönséget nem- vagy nem felismerhető módon rögzítve a szervezőkkel történt egyeztetés után lehetséges.

A honlapon megjelenő fényképekhez a szervezők minden esetben írásbeli engedélyt kér a képen szereplő személyektől!


Elveszett tárgyak
Az épület területén elhagyott tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk! A talált vagy leadott tárgyakról érdeklődni a szervező(k)nél lehetséges.


Viselkedési szabályok:

  • Engedély nélkül ne érints meg senkit! 

  • Partnerrel érkező alárendeltekkel való interakció minden esetben az alárendelten túl annak Ura/Úrnője beleegyezésével történhet.
  • A dominánsok MINDEN esetben teljes felelősséggel tartoznak az iránt, akivel interakcióba lépnek.

  • A passzív fél MINDEN esetben köteles tájékoztatni cselekvő partnerét a korlátairól, a játékot/jelenetet érintő pszichikai- és fizikai egészségi állapotáról.

  • Ne szakíts meg jelenetet!

  • Ne sétálj keresztül egy jeleneten!

  • A te felelősséged, hogy a BDSM alatt te magad és a partnered is biztonságban legyen. A biztonság legyen az első és legfontosabb!

  • Aki ezeket megszegi, az a helyszínről eltávolítható, jegyár visszatérítés nem jár. A magyar jogszabályok értelmében, feljelentés esetén pénzbírsággal sújtható.


Zaklatás:
A rendezvényen a verbális, testi vagy egyéb jellegű zaklatást szigorúan vesszük! A zaklató a helyszínről azonnal eltávolítható! A belépési díj nem követelhető vissza. Bármilyen jellegű kapcsolat kialakítása egy másik emberrel, csak annak előzetes beleegyezésével lehetséges! Az esetleges játék közben elszenvedett testi, lelki, szellemi sérülésekért sem a helyszín, sem a rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak! Kérjük, maximálisan figyeljetek magatokra és egymásra, tiszteljétek a saját és a másik testi-lelki épségét! Bármilyen cselekmény részeseivé csak akkor váljatok, ha tisztában vagytok a saját- és a partner képességeivel és korlátaival!

 

Programváltozás
A programkezdési időpontok tájékoztató jellegűek, eltérés előfordulhat. A szervező fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szervezővel és a helyszín üzemeltetőjével szemben ezen változások kapcsán.


A házirendben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályban lévő törvények és jogszabályok irányadóak. A rendezvényre való belépéssel a fenti szabályok elfogadottnak minősülnek.